አማርኛመረጃ

የኮቪድወረርሽኝንይበልጥለመቀነስጊዜያዊሱፐርኢንተንደንትባለአምስትነጥብዕቅድይፋአድርገዋል

ለ兆赫ከፍተኛቅድሚያየሚሰጠውየተማሪዎቻችንንእናየሰራተኞቻችንንደህንነትበማረጋገጥትምህርትቤቶችንክፍትማድረግነው።-19兆赫የኮቪድስርጭትንለመገደብበትምህርትቤትሕንፃዎችውስጥበርካታማሻሻያዎችንከማከናወኑምበላይየደህንነትእናየጤናአጠባበቅመመሪያዎችንአስቀምጧል።ሴፕቴምበር9፣የሞንትጎመሪካውንቲየትምህርትቦርድሁሉምሠራተኞችእስከጥቅምት29ቀን2021ሙሉበሙሉክትባትመውሰድእንዳለባቸውወስኗል።ይህአስፈላጊእርምጃበት/ቤቶችእናበማህበረሰቡውስጥየቫይረሱንስርጭትለመቀነስይረዳል።

quicknote按钮

Baidu